Zakres tematyczny egzaminu B1 i B2

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

I. GRAMATYKA

(poszczególne języki)

II. ZAGADNIENIA TEMATYCZNO – LEKSYKALNE

Wszystkie języki (egz. ustny i pisemny), bez angielskiego

JĘZYK ANGIELSKI

1. Autoprezentacja (pochodzenie, studia, zainteresowania, nauka języków obcych, kwalifikacje zawodowe, plany na przyszłość).

2. Prezentacja firmy (historia, lokalizacja, organizacja, polityka zatrudnienia, warunki pracy, perspektywy na przyszłość)

3. Języki obce (znaczenie we współczesnym świecie, sposoby uczenia się )

4. Zakupy. Zachowania konsumenckie. Reklama.

5. Wykresy i statystyki – opis.

6. Żywienie. Kuchnia narodowa.

7. Podróże – służbowe i prywatne (hotele, konferencje, szkolenia, spotkania towarzyskie).

8. Czas wolny: zainteresowania, rozrywka, sport.

9. Media i inne nowoczesne środki przekazu.

10. Szczególna rola Internetu.

11. Życie w różnych środowiskach. Miasto / wieś. Problemy wielkich miast.

12. Stereotypy. Cechy narodowe. Różnice kulturowe.

13. Ochrona środowiska. Działania pro-ekologiczne.

14. Pieniądze i bankowość.

15. Poszukiwanie pracy. Kariera zawodowa.

16. Unia Europejska.

17. Opis procesu technologicznego.

18. Cechy charakteru. Profil kandydata do pracy.

19. Rynek pracy. Bezrobocie i inne problemy społeczne.

20. Życie i praca za granicą. Przyczyny podejmowania pracy za granicą.

21.Zdrowie

1.Czasy gramatyczne:

· Teraźniejsze: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous

· Czasowniki statyczne i dynamiczne

· Przeszłe: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect

· Wyrażanie przyszłości: Present Simple, Present Continuous, “to be going to...’, Future Simple; zdania czasowe (time clauses)

2. Zdania warunkowe 1,2-go typu

3.Strona bierna (Present Simple, Present Cont., Present Perfect Simple, Past Simple,)

4. Tworzenie pytań. Pytania o podmiot. Pytania pozorne

5.Przymiotniki i przysłówki. Stopniowanie przymiotników

6.Czasowniki modalne (can, could, may, might, should, would, gave to/need to,  must)/mustn’t /needn’t, be supposed to, be allowed to)

7.Przedimki (a/an, the, zero article)

8.Zdania względne (relative clauses)

9.Grupa czasownikowa (verb patterns)

10.Mowa zależna: zdania twierdzące, pytania,

rozkazy i prośby

11.Rzeczowniki policzalne/niepoliczalne i określenie ilości (few/a few,little/a little,some,any,a lot of, many,much)

12.Grupa czasownikowa(verb patterns), np. I want to go/ I enjoy reading/ Let me do it.

JĘZYK NIEMIECKI

III. FUNKCJE JĘZYKOWE

Wszystkie języki (egz. ustny)

B1

1.Zdania współrzędnie i podrzędnie zlożone (dopełnieniowe, przydawkowe, okolicznikowe przyczyny, czasu ,celu, sposobu, przyzwolenia, warunkowe rzeczywiste)

2. Konstrukcje bezokolicznikowe z i bez „zu”

3. Strona bierna + forma bezosobowa, po czasownikach modalnych

4. Tryb przypuszczający Konjunktiv II i jego forma opisowa

5. Imiesłowy I, II –tworzenie i zastosowanie

6. Przyimki z II przypadkiem

7. Rekcja podstawowych czasowników

B2

1.Tryb przypuszczający Konjunktiv I.

2. Mowa zależna

3. Zdanie warunkowe nierzeczywiste

4. Konstrukcje imiesłowowe i rozwinięta przydawka

5. Rozszerzona rekcja czasowników i przymiotników

6. Zwroty i wyrażenia idiomatyczne

 

 

 

1. Prezentacja siebie i kierunku studiów.

2. Udział w dyskusji.

3. Wyrażanie opinii.

4. Rady i sugestie.

5. Prośby i oferowanie pomocy.

6. Wyrażanie akceptacji i odmowy.

7. Ustalanie spotkania i przekładanie terminu.

8. Zwroty używane w codziennej komunikacji międzyludzkiej.

9. Wystąpienia publiczne i prezentacje multimedialne (tylko B2).

JĘZYK FRANCUSKI

IV. PISANIE

Wszystkie języki (egz. pisemny)

1. Zaimki względne

-proste

-złożone

-przysłówkowe

2. Zaimki osobowe(COD, COJ, miejsce w zdaniu )

3..Zaimki przysłówkowe „en”,”y”

4.Zdania warunkowe

5.Mowa zależna

6. Następstwo czasów „indicatif”

7. Użycie czasów trybu „subjonctif”

8.Zdania pytające

9. Zdania porównawcze

10. Passe simple

 

LIST FORMALNY:

1. List z prośbą o informacje.

2. List motywacyjny.

3. List z reklamacją.

 

BUSINESS CORRESPONDENCE (tylko B2) - standardowe skróty, zwroty, styl.

 

JĘZYK ROSYJSKI

1. Krótka forma przymiotnika w funkcji orzecznika

2. Imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne.

czasu terazniejszego i przeszlego,imieslow przyslowkowy wspolczesny i uprzedni.

3. Strona bierna od czasownikow dokonanych i niedokonanych

4. Stopniowanie przymiotników-tworzenie i zastosowanie w zdaniach- funkcja przydawki i orzecznika.

5. Konstrukcje przyczynowo – skutkowe.

6.Zaimki nieokreslone.