Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Opis kompetencji językowych po uzyskaniu kwalifikacji (zdaniu egzaminu) na poziomie B2 według Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

 

Sprawność

Opis

SŁUCHANIE

Student

·         rozumie znaczenie głównych wątków przekazu– zarówno na tematy sobie znane, jak i nieznane, zazwyczaj spotykane w życiu osobistym, społecznym, akademickim lub zawodowym,

·         potrafi rozumieć główną treść wykładów, wystąpień i raportów oraz innych form prezentacji akademickich / zawodowych,

·         potrafi właściwie zrozumieć zarówno poglądy i nastawienie mówiących, jak i treść ich wypowiedzi,

·         potrafi stosować różnorodne techniki słuchania dla określonych celów, np.: ogólne zrozumienie tematu, szczegółowe zrozumienie zagadnienia i interpretacja danego materiału.

CZYTANIE

Student

·         rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne,

·         dostosowuje styl i tempo czytania do różnych tekstów i celów,

·         potrafi dokonywać analizy tekstu, sprawnie wyszukując  informacje zawarte w tekście przy użyciu właściwych technik,

·         czyta teksty związane ze studiowaną dziedziną bez trudu rozumiejąc ich główne znaczenie,

·         potrafi szybko określić treść i wagę wiadomości.

PISANIE

Student

·         potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z jego zainteresowaniami,

·         potrafi napisać esej albo sprawozdanie, w którym przekazuje informację lub przedstawia swój pogląd za lub przeciw wyrażonej opinii,

·         potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia,

·         potrafi zanotować główne tezy wykładu,

·         potrafi dokonać opisu schematu, wykresu albo grafiki.

W wypowiedzi studenta mogą się pojawić pewnie wyrażenia nie do końca odpowiednie dla danego rejestru oraz błędy nie wpływające na komunikację.

MÓWIENIE

Student

·         umie porozumiewać się  w sposób dość spontaniczny z pewną dozą swobody, co umożliwia mu komunikację z obcokrajowcem,

·         aktywnie uczestniczy w dyskusji na bliskie mu tematy, potrafi przedstawiać swoje poglądy i stosowną argumentację,

·         potrafi dostosować rejestr wypowiedzi do okoliczności,

·         potrafi uczestniczyć w rozmowie oficjalnej i nieoficjalnej, stosować techniki negocjacyjne; dokonać opisu,

·         potrafi komunikować się bez widocznej konieczności ograniczania tego, co chce powiedzieć,

·         potrafi w sposób przejrzysty i szczegółowy  przedstawić wiele tematów z kręgu jego  zainteresowań oraz studiowanej dziedziny,

·         umie przedstawić określony punkt widzenia rozważając wady i zalety różnych rozwiązań,

·         może sporadycznie popełniać błędy, które nie zakłócają komunikacji i jest w stanie je poprawić. W jego/jej wypowiedzi może się pojawić kilka zauważalnych przerw i momentów wahania.